home

The Ekphrasis Project blog shows paintings, scribbling and works in mixed media by Dutch artist Joost de Jonge.

Robbie Dell'Aira:'Oceans of Colour'/'Oceanen van Kleur' (GB/NL)


photo by Joost de Jonge
Oceans of colour
An encounter with the work of painter Joost de Jonge - born in Utrecht in 1975 - immediately gives one the feeling that all things are interconnected. Flowing lines, organic forms and clear colours delight the eye of the viewer. Even in our times, beauty still prevails. And yet it is not beauty in itself but ‘purity of form’ that is De Jonge’s primary concern. As he shows his canvases in his homely studio in the Dutch town of Vianen there is music by Satie and Rachmaninov playing in the background. As a small boy De Jonge had the ambition of becoming a pianist, but after a year of compulsory recorder lessons nothing more came of the piano playing. “I still experience that as a big gap in my life”, says De Jonge, “but in those same childhood years I discovered something else: drawing and painting. My grandmother also made drawings, and when we sat drawing birds together after a walk in the orchard behind the house it created a meditative mood, as if by drawing I could make contact with a greater space around me… a different dimension. At times like those I became aware of my timeless self. That was a very special feeling.”
De Jonge’s oeuvre continues to reflect the meditative mood that he experienced in his childhood. The organic forms and clearly defined expanses of colour that are so characteristic of his work offer more than just aesthetic pleasure. Sometimes the forms seem to detach themselves from the canvas and carry the viewer along on a journey through a world that by its nature is so close to us and yet always beyond our grasp. De Jonge’s paintings touch ‘something’, but what that ‘something’ may be De Jonge leaves to the viewer. “In the words of the 13th century Persian philosopher Jalal al-Din Rumi, ‘it is what it is’. But what is certain is that while I’m working I often enter a heightened state of consciousness. My best paintings are created at those times.” De Jonge first makes a number of sketches on paper before he creates his paintings by means of écrire automatique. ‘For me it’s not so much about technique as about the feeling I put into my work’, he says as he shows one of his works. ‘This is one of those pieces’. A bright yellow background, scattered with organic forms and bold strokes of purple in the centre of the canvas. A work that could give the viewer the feeling that De Jonge is now taking his art a step further. The new work is confrontational, and forms a contrast with the oceans of colour that De Jonge created in recent years. ‘I’m working on a temple of reality’, the artist explains, ‘in search of what transforms the paint.’
Seen in these terms De Jonge’s work seems to bring about the interconnectedness of all things, or to represent the All. Because behind the oceans of colour is another, hidden world. A world that will soon be revealed.

drs. Robbie Dell’Aira


---------------------------------
Oceanen van kleur

Dat alles met elkaar in verbinding staat, ervaar je al snel als je oog in oog komt te staan met het werk van de schilder Joost de Jonge (Utrecht, 1975). Vloeiende lijnen, organische vormen en heldere kleuren strelen het oog van de beschouwer. Schoonheid is zelfs in onze tijd nog niet ten onder gegaan. Toch gaat het De Jonge in eerste instantie niet per se om schoonheid, maar eerder om “de zuivere vorm”. In zijn huiselijke atelier aan de Vianense Voorstraat toont hij zijn doeken. Op de achtergrond klinkt muziek van Satie, dan weer Rachmaninov. Als kleine jongen had De Jonge zich al voorgenomen om pianist te worden. Maar, na een jaar lang verplichte blokfluitlessen kwam er van het pianospelen nooit meer iets. “Dat ervaar ik nog altijd als een groot gemis”, zegt De Jonge. “Maar in diezelfde jeugd ontdekte ik iets anders: tekenen en schilderen. Mijn grootmoeder tekende ook, en als we ’s zomers vogeltjes gingen natekenen, na  een wandeling in de boomgaard achter het huis, ontstond er een zekere meditatieve sfeer. Alsof ik al tekenend contact kreeg met een grotere ruimte om me heen, een andere dimensie. Ik werd me dan bewust van mijn tijdloze ik. Heel bijzonder was dat.” 
Het oeuvre van De Jonge laat nog altijd veel zien van de meditatieve sfeer zoals hij die gedurende zijn jeugd ervoer. De organische vormen en heldere kleurvlakken, die zo kenmerkend zijn voor zijn werk, bieden meer dan alleen esthetisch genot. De vormen lijken zich soms los te maken van het doek en de beschouwer mee te nemen op reis door een wereld die van nature zo dichtbij ons staat, maar die nog altijd ongrijpbaar voor ons is. De schilderijen van De Jonge raken “iets”. Wat dat “iets” dan ook mag zijn, laat De Jonge aan de beschouwer over. ‘’ ‘Het is wat het is’ , om maar met de dertiende-eeuwse Perzische filosoof Jalal-al-din Rumi te spreken. Maar zeker is wel dat ik tijdens mijn werk geregeld in een hogere gemoedstoestand terechtkom. Mijn beste schilderijen zijn op die momenten ontstaan.” Aan de schilderijen van De Jonge gaat eerst een aantal schetsen op papier vooraf die middels écrire automatique tot stand komen. “Het gaat me niet om de techniek, maar om het gevoel dat ik in mijn werk leg”, vertelt De Jonge terwijl hij één van zijn werken laat zien. “Kijk dit is zo’n werk”. Een fel geel, gestoffeerd met kleurige organische vormen en een met stevige streken aangebracht paars op het midden van het doek. Een werk waarvan de beschouwer het gevoel zou kunnen krijgen dat De Jonge nu een stap verder gaat. Het nieuwe werk is confronterend. En contrasteert met de oceanen van kleur die De Jonge de afgelopen jaren maakte. “Ik werk aan een tempel van de werkelijkheid”, legt De Jonge uit. “Ik zoek naar wat de verf transformeert”.  Met die woorden blijken de werken van De Jonge alles met elkaar te verbinden, ofwel het Al te verbeelden. Want ook achter de oceanen van kleur schuilt een nieuwe wereld. Een wereld die we dra te zien krijgen.

drs. Robbie Dell’Aira